Pētījuma Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā rezultāti

Veiktajā pētījumā atklāti būtiski fakti par augstākās izglītības attīstību un tiek salīdzinātas Latvijas augstākās izglītības attīstības tendences ar pasaules un Eiropas valstu augstākās izglītības sistēmām un universitāšu darbu.

Tajā padziļināti skartas tādas tēmas kā augstākās izglītības eksports, speciālistu ar augstāko izglītību pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšana darba tirgū, universitāti regulējošais tiesiskais ietvars, reģionālo universitāšu ietekme tautsaimniecībā u.c.

Būtiskākie pētījuma secinājumi

  • jāveicina augstākās izglītības ieguvušo skaita pieaugums, jo tā tiek veicināta valsts ekonomiskā un sociālā atdeve. Mērķis – augstākā izglītība visiem;

  • jāizveido uz rezultatīviem rādītājiem balstīts augstākās izglītības finansēšanas modelis, par pamatu atstājot prioritāro virzienu finansēšanu;

  • būtiski jāpaplašina partnerība starp universitāti un biznesa vidi. Tas efektīvāk integrē universitātes tautsaimniecības attīstības procesā, veidojot arī ciešāku sasaisti ar reālo darba tirgus pieprasījumu;

  • jāturpina darbs pie universitātes augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanas, attīstot sadarbību ar sociālajiem partneriem un ņemot vērā tautsaimniecības intereses.